Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Staże 2019

Dokumenty do pobrania Uwagi informacja
Dokumenty wspólne dla ucznia/pracodawcy    
Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 4 Oświadczenie - Przetwarzanie danych osobowych   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego należy złożyć (wysłać) do 14 dni po ukończeniu stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wzór umowy z uczniem 3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Dziennik stażu/Certyfikat/Ramowy program stażu uczniowie otrzymują indywidualnie w szkole  Ważne aby opiekun stażu na ramowym, programie, certyfikacie oraz dzienniczku był ten sam
Dokumenty dla pracodawcy    
Porozumienie z pracodawcą  3 sztuki podpisane dokument podpisuje pracodawca
Oświadczenie o poniesionych kosztach   dokument wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu
Oddelegowanie pracownika do opieki nad stażystą (przykład pisma)    
zał 5 Umowa powierzenia danych osobowych    
zał 6 umowa powierzenia danych osobowych   dokument wypełnia pracodawca
Protokół przekazania    
Regulaminy    
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ    
Inne dokumenty:    
Notatka ze spotkania z pracodawcami (10 czerwca 2019)    

 Porozumienie z pracodawcą  (3 egzemplarze) -

podpisane przez pracodawcę wracają  do szkoły  potem 1 egzemplarz wraca do pracodawcy.

Ramowy program stażu/praktyki

imię i nazwisko Opiekuna uczestnika stażu/praktyki – proszę wpisać opiekuna ze strony pracodawcy, ten sam opiekun powinien być popisany w dzienniczku staży oraz na certyfikacje,

Protokół przekazania, Oświadczenie o oddelegowaniu, Oświadczenie o poniesionych kosztach

  • refundacja poniesionych kosztów następuje jednorazowo po zakończeniu stażu/praktyki przez wszystkich uczestników
  • w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna stażysty/praktykanta podstawą refundacji są potwierdzone za zgodność: kserokopia listy płac pracowników zatrudnionych na etacie u pracodawcy przyjmującego na staż/praktyki oraz pisemne potwierdzenie oddelegowania bądź powierzenia dodatkowych obowiązków opiekunowi stażysty/praktykanta;
  • w przypadku kosztów rzeczowych (zakupy dokonane przed rozpoczęciem stażu/praktyki lub w przypadku materiałów nietrwałych w tracie trwania stażu) podstawą refundacji jest potwierdzone za zgodność: kserokopia zapłaconej faktury / rachunku oraz wydania z magazynu zakupionych rzeczy lub protokół przekazania
  • protokoły przekazania powinny zostać sporządzone indywidualnie dla potrzeb każdej firmy, może on zostać sporządzony osobno dla każdego stażysty/praktykanta lub też dla grupy stażystów/praktykantów odbywających staż/praktykę w tym samym terminie

 Dziennik stażu/praktyki

  • proszę dopilnować, aby dane z dziennika stażu/praktyki zgadzały się z informacjami zapisanymi w ramowym programie stażu/praktyki oraz aby odpowiednie osoby podpisały się we właściwych miejscach;
  • data podpisania dziennika stażu/praktyki nie może być wcześniejsza niż data ostatniego dnia odbywania stażu/praktyki. Najlepiej, aby dziennik został podpisany ostatniego dnia stażu/praktyki.

Pracodawca ma 60 dni na złożenie dokumentów do rozliczenia stażu. Po tym terminie ubieganie się o zwrot kosztów nie jest możliwe.