maska

 NFORMACJA O WYSTĄPIENIU WYSOKICH STĘŻEŃ PYŁÓW PM10 NA OBSZARZE KRAKOWA (na podstawie danych WIOŚ w Krakowie)

OC-02.5535.2.21.2016.DG Kraków, dnia 31 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA
na podstawie danych z monitoringu WIOŚ w Krakowie

Zjawisko: przekroczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10.

Data i godzina wydania: 31.12.2016 r. – godz. 10:09.

Obszar: miasto Kraków.

Ocena: na obszarze miasta występuje zjawisko wysokich poziomów stężeń pyłów PM10. Wartość stężenia pyłów PM10 liczonych wg średniej 7-godzinnej (w godzinach nocnych
i wczesno porannych) wyniosła 165 µg/m3.

Zalecenia: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci
i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby
z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;

Informacje z automatycznego systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Krakowa są dostępne na stronie WIOŚ Kraków: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

Zasady postępowania związane z zagrożeniami będącymi następstwem przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza dostępne są na stronie Centrum Zarządzania  Kryzysowego Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=46154

Dyżurny CZK Miasta Krakowa  Łukasz Pęgiel