Informacje ogólne - egzamin zawodowy - fryzjer

Uchwała nr 8 Zarządu ZRP w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła.

Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu FRYZJER

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: 14101* 514102**
Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - 514[01]
* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)
- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.
** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)
 
Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu praktycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez ministra właściwego ds. edukacji
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.  tekst jednolity:
Dz. U. z  2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Egzamin mistrzowski

Standard wymagań - egzamin mistrzowski dla zawodu FRYZJER

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego
(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:
Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

1.    w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:
-       rachunkowość zawodowa
-       dokumentacja działalności gospodarczej
-       rysunek zawodowy
-       zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
-       podstawowe zasady ochrony środowiska
-       podstawowe przepisy prawa pracy
-       podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania  przedsiębiorstwem
-       podstaw psychologii i pedagogiki
-       metodyki nauczania
2.    w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:
-       technologia
-       maszynoznawstwo
-       materiałoznawstwo